Vårt mänskliga projekt

Hilma af Klint, De tio största nr 7
Hilma af Klint, De tio största nr 7.

Vårt mänsklig projekt

Det projekt som presenteras på den här webbplatsen har jag tidigare kallat de Höga Mästarnas projekt men det är naturligtvis mänsklighetens eget projekt. Det krafter som jag kallar de Höga Mästarna är våra egna mänskliga högre Själv som i vissa fall uppnått den mänskliga utvecklingens mål och därför inte längre behöver utbildas i liv efter liv i jorden skola. I andra fall är det högre Självet fortfarande under utveckling, vilket är fallet för alla oss som lever här på jorden. Vårt högre Själv och vår inkarnerade själ är vår andliga eller om man vill gudomliga aspekt och de är i allmänhet helt dolda i vårt omedvetna. I slutet av vår utveckling här på jorden börjar dock muren mot det omedvetna att luckras upp och vi kommer i allt närmare kontakt med dessa andliga nivåer i vårt varande. Jag som skriver detta heter Åsa Kleveland och jag har fått uppleva slutfasen och fullbordan av vår mänskliga andliga utveckling i det här livet och den här webbplatsen och de böcker som jag har skrivit är mitt försök att förmedla mina erfarenheter till mina medmänniskor.

Vårt mänskliga projekt har två aspekter, dels hela mänsklighetens utveckling och historia från stenåldern och framåt där vi har spridits över jorden och steg för steg utvecklat vår förståelse av den värld vi lever i och oss själva och dels utvecklingen av varje högre Själv genom liv efter liv på jorden. 

Mänsklighetens utvecklingsprojekt genom historien

Hela mänskligheten är en enhet, vi har alla samma ursprung i en liten grupp människor i Afrika och vi har alla samma mål för vår andliga utveckling. Jorden är vårt gemensamma hem, den skola där våra själar utbildas och förutsättningen för vår fysiska fortlevnad. I boken Vårt mänskliga projekt. Del I - Big Bang till antikens mysteriefilosofier (2022) har jag utforskat den första delen av vårt mänskliga utvecklingsprojekt från vår tid som jägare-samlare och framåt genom den långa period när universum i allmänhet sågs som en modergudinna och kärleksgudinnan härskade över himlakropparnas rörelser och därmed tiden i bland annat Uruk. Under denna tid utvecklades också grunden för vår kultur och vetenskap genom att skrivkonst, astronomi i form av kartläggning av de astrala gudarnas (stjärnornas) rörelser på natthimlen samt den första matematiken uppstod. Historien fortsatte med de manliga stam- och krigsgudarnas maktövertagande under 2000-talet fvt och imperiernas krig och erövringar i Främre orienten under 1000-talet fvt vilket slutligen ledde till den s.k. bronsålderskollapsen. Under järnåldern fortsatte dock även de urgamla kulterna av universum som alltings moder och kärleken som grunden för naturens och de mänskliga livens cykliska förlopp att firas,  vilket utmynnade i en syn på det gudomliga som en balanserat manligt-kvinnlig kraft i bland annat den grekiska orficismen.

I de följande delarna av böckerna om vårt mänskliga projekt kommer historien om hur den destruktiva manliga krigsguden och gudsfruktan som ett sätt att hålla ett folk i andligt slaveri användes när man skapade Tanak/GT i Alexandria omkring 160 fvt och hur den romerska kristendomen skapades av kejsare Hadrianus omkring 120 vt samt den följande utvecklingen fram till vår tid när de monoteistiska religionerna, vår tids fascism och "västerländsk esoterism" (New Age) från olika håll hotar världen genom terrororganisationer, angrepp på vetenskap, det fria ordet,  demokrati och jämlikhet och nu senast Rysslands laglösa krig i Ukraina. 


Vårt mänskliga projekt har, precis som visas i Hilma af Klints målning från 1907 ovan, i huvudsak bestått av tre delar. För det första fasen från den förhistoriska forntiden fram till mysteriefilosofiernas fullkomning, för det andra de monoteistiska religionernas tillkomst och utveckling fram till de stora schismerna och religionskrigen på 1600-talet och för det tredje utvecklingen från renässansen och fram till idag där sökandet efter "den sanna kristendomen" har lett oss på de villospår som ledde fram till fascism, nazism och andra världskrigets fasor. Eftersom vi inte har förstått den sanna grunden för dessa destruktiva antidemokratiska politiska rörelser, en grund som i hög grad var "arisk" rasism och kristendom och det som idag kallas "västerländsk esoterism" (New Age), har de åter kunnat stiga fram i vår tid i bland annat USA och Ryssland. Men grunden för vårt mänskliga utvecklingsprojekt är alla människors gemensamma ursprung och mål, lika värde och lika rätt att utvecklas i fred, trygghet och frihet och inte vissa "rasers", religioners, imperiers, diktatorers eller hemliga esoteriska ledares överhöghet över resten av mänskligheten.

Mitt personliga projektet och dess fullbordan

På det personliga planet har vi alla del i mänsklighetens historia genom både våra tidigare liv och vårt aktuella liv. I mitt fall har flera olika tidigare liv kommit upp till medvetandet under mitt andliga genombrott i det här livet, bland annat visade det sig att den svenska konstnären Hilma af Klint hade varit min senaste inkarnation och att det andliga genombrott som jag har fått uppleva hade förberetts redan i hennes liv. Även denna sista del av vårt gemensamma högre Självs utvecklingsprojekt har, som i Hilma af Klints målning  ovan, bestått av tre faser. I den första fasen förbereddes projektets och det högre Självets fullbordan genom undervisning från den andliga dimensionen till fem kvinnor i Stockholm och genom att Hilma af Klint skapade målningar som skulle användas i hennes nästa liv när projektet skulle fullbordas. I den andra fasen skapades vetenskapliga och andra förutsättningar för att projektet skulle kunna fullbordas. I den tredje fasen, som startade i mitt eget liv år 1999, har det högre Självet och därmed det enskilda projetet fullbordats. 


Syftet med mitt eget projekt är både att fullborda min egen andliga evolution här på jorden och att hjälpa mänskligheten framåt genom att skapa ett kunskapsgenombrott inom det andliga området och öppna kanalen mot den andlig verkligheten. En sammanfattning av hela projektet som jag såg det 2016 finns i boken Den stora omvälvningen (2016). I boken Kärleksgudinnans återkomst (2018) arbetade jag med att  sammanfatta mina upplevelser och försöka förstå mitt uppdrag. Arbetet med den boken betecknade samtidigt en övergång till en ny fas där jag blev medveten om det hot mot världens fortsatta utveckling som hade uppstått genom att många länder, bland annat USA och Ryssland, nu styrdes av män som representerade vårt tids fascism och aktivt motarbetade demokrati och mänskliga rättigheter.


Sambandet mellan Hilmas och mitt eget liv har visats som en "dubbelriktad kamera" där bilder från mitt liv förts över till Hilma och påverkat hennes målningar, vilket hon tolkade som mediala och helt utifrån kommande inflytanden. I mitt liv har jag från min sida bland annat fått kämpa med Hilmas anslutning till svartmagen Rudolf Steiner vars lära och hemliga frimurarorganisation var en av de viktigaste drivkrafterna bakom utvecklingen av fascismen och nazismen. Denna historia kommer att beskrivas i den sista delen av Vårt mänskliga projekt. Tyvärr kom  alltså mina onda aningar och mardrömmar från våren 2018 om raketer som slog ner och utplånade allt i någon stad och om ett enormt stort oväder som drog ihop sig att förverkligas när Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari i år (2022). Mitt bidrag till arbetet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter handlar bland annat om att beskriva den sanna grunden för både vår tids fascism som har makten i Ryssland och på andra ställen på jorden, och för de monoteistiska religionerna som används som stöd för "gudomligt" utsedda autokratiska eller teokratiska härskare, religiösa krig och religiös terror.

Projektets syfte

Syftet med den  del av mänsklighetens projekt som jag har arbetar med är hjälpa mänskligheten framåt på den individuella andliga vägen genom att både beskriva sanningen om vår andliga evolution och dra undan grunden för falska ”andliga” läror som hotar vår andliga utveckling, våra mänskliga rättigheter och ytterst världsfreden.

Projektets målgrupp

Det här projektet vänder sig till dig som längtar efter andlig utveckling men inte hittar det du söker i de etablerade religionerna eller New Age. Du som törstar efter en andlig sanning som du kan uppleva själv och vill ha kunskap som hjälper dig att hitta vägen till denna sanning. Du har en grundmurad tro på demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Du tror på naturvetenskapens förmåga att förklara hur vi själva som biologiska varelser och vårt materiella universum har uppstått och fungerar. Men du känner också att du har en andlig sida i ditt väsen som i nuläget inte får sina behov tillgodosedda och som du måste få utveckla. Grundbudskapet är att den andliga evolutionen, precis som vår fysiska evolution, sker genom sina egna inneboende drivkrafter och att det enda man egentligen behöver göra är att försöka lära av de läxor som ett vanligt liv på jorden ger och utveckla sitt förnuft, sin förmåga till kärlek och sin förståelse av den fysiska värld som vi lever i. I sinom tid kommer sedan varje människa att nå sin avsedda fullbordan i ett vanligt fysiskt liv utan krav på yttre ledning från religioner, "esoteriska" läror och jordiska "mästare". 

Ett kunskapsgenombrott inom det andliga området

Den nya kunskapen som förs fram genom projektet finns inom tre områden:

1. Den andliga evolutionen och dess fullbordan

Det ena huvudområdet handlar om universums och vår egen andliga evolution och om evolutionens fullbordan. Alltså om vilka vi människor egentligen är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Målgruppen för budskapet om den andliga evolutionen är de sanna sökarna som är färdiga för nästa steg i utvecklingen och som behöver en förebild och en vägledning.

2. Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen

Det andra huvudområdet handlar om att föra fram sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen, alltså vilka som egentligen skapade de monoteistiska religionernas urkunder och varför de gjorde det. Målgruppen för sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen är hela världen, eftersom detta budskap har kraft att avväpna de människor som för fram propaganda om heliga krig och martyrskap från Tanak, Bibeln och Koranen med argumentet att dessa texter är Guds egna ord.

3. Den gemensamma grunden för nazism, fascism och New Age

Det tredje huvudområdet handlar om hur den esoteriska fascismen, som uppstod i början av 1900-talet som en blandning av teosofi/antroposofi, ockulta ordnar och ariosofi, har gett upphov till både nazismen, New Age och dagens nyfascism. Mitt arbete med detta område ledde så småningom fram till dagens världspolitiska läge där Donald Trump och Vladimir Putin, såväl som andra fascistiska ledare i världen, förenas under Julius Evolas esoteriska fascism.

Ett befrielsearbete och ett andligt genombrott

De nya sanningar, om grunden för de monoteistiska religionerna och om den gemensamma grunden för nazism, fascism och New Age, som förs fram genom projektet syftar till att befria människor från felaktiga andliga uppfattningar som skapar hat, avskiljande, destruktiva och antidemokratiska politiska idéer och blockerar vägen för den andliga kraftens, kärlekens, verkan. Det andliga genombrott som står för dörren handlar om att den gudomliga kraften, som är den gudomliga kärleken, åter kommer att kunna börja verka i full omfattning på jorden. Kärleken öppnar dörren för den förening mellan människorna och det gudomliga som hela tiden har varit målet för vår utveckling här på jorden.

Hilma af Klints bilder

De flesta bilder på den här webbplatsen skapades av den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-1944). Hilma tog emot bilderna på medial väg och hon fick genom sin mediala förmåga information om att de skulle användas i hennes nästa inkarnation, när hela verket skulle avtäckas.


Välkommen att fortsätta läsa om de Höga Mästarnas projekt! Välj ett ämne i menyn högst upp eller klicka på ”Nästa”.