Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 1
Hilma af Klint, De stora figurmålningarna nr 1.

Bevis för andlig ledning

Bevisets första del skapades i det förra livet

 •  De andliga lärarna samlade en grupp bestående av fem kvinnor i Stockholm år 1896 och startade den första fasen av detta projekt. I gruppen ingick bland annat konstnären Hilma af Klint.
 • De andliga lärarna genomförde den första fasen av projektet, som handlade om att förmedla en grundläggande undervisning om projektets syfte och om andliga sanningar till de fem kvinnorna, mellan åren 1896 och 1906. Undervisningen dokumenterades noggrant i form av teckningar och texter.
 • De andliga lärarna beskrev bland annat syftet med undervisningen som att det handlade om att föra fram mysteriets sanning om att människorna är varelser utgångna från Gud som skall fullkomnas och söka sig tillbaka till samma Gud samt att avslöja sanningen bakom den kristna läran. 
 • Kvinnorna i Stockholm fick veta att de var medhjälpare i ett arbete som syftade till att bära fram ett budskap i form av en ny kunskap som skulle föras fram till mänskligheten i framtiden.  
 • Kvinnorna fick veta att denna nya kunskap vilade på tre grundvalar; tro på osynliga intelligenser och övertygelse att jordens barn leds till det bästa av dessa intelligenser, tro på att de krafter som slumrar inom människan är bestämda att utvecklas och nå den fullkomnade människans nivå samt tro på att det verkliga livet inte är det jordiska jaget utan det gudomliga liv som lever i det okända, djupast liggande i deras väsen.
 • De andliga lärarna genomförde den andra fasen av projektet mellan 1906 och 1916. I denna fas förbereddes Hilma af Klint för ett uppdrag i nästa liv där hon skulle genomleva den andliga världens undervisning i praktiken. Hilma fick, genom själens förmåga att överskrida tiden och rummet, inblickar i sitt nästa liv som hon dokumenterade i ett stort antal målningar. Hon fick också ta emot profetior om sitt kommande uppdrag från de andliga lärarna. 
 • Hilma af Klint samlade ihop och bevarade resultatet av den andliga undervisningen till De Fem, sina målningar samt sina egna andliga kommunikationer och föranstaltade att verket skulle hållas samlat och dolt i minst tjugo år efter hennes död. Det skulle sedan ställas till förfogande för sökare av andlig kunskap och användas i det fortsatta arbetet.

Bevisets första del bevarades och fördes fram i rätt tid

 • Verket från projektets förberedelsefas bevarades av Hilma af Klints släkting Erik af Klint efter hennes död 1944. Det fördes också så småningom ut till världen av Erik och hans son Gustaf af Klint.
 • Texter från den andliga undervisningen till De Fem publicerades av Gurli Lindén under andra halvan av 1990-talet och hela det förberedande verket presenterades sedan vid den rätta tiden i samband med Liljevalchs millennieutställning i slutet av 1999.

Bevisets andra del skapades i det här livet

 • Den själ som förberetts i livet som Hilma af Klint återföddes i mitt liv för att uppta sin roll som verktyg för den andliga världen och fullborda sin del av verket.
 • En grupp själar med stor andlig potential och starka band från tidigare liv samlades i en qigongskola i Stockholm för att medverka till verkets fullbordan, även om de inte hade någon medveten kunskap om sina karmiska samband och om projektet.
 • Slutfasen av min andliga utveckling initierades i augusti 1999 och den skedde inledningsvis i hög grad i samband med själarna i gruppen i qigongskolan.
 • Jag fick uppleva och dokumentera förverkligandet av den undervisning som Hilma af Klint och hennes vänner hade tagit emot i det föregående livet i form av Självets medvetandegörande och fullkomnande samt insikten om Självets gudomliga ursprung och hur det fullkomnade Självet sökte sig tillbaka till detta gudomliga ursprung.
 • Jag fick upptäcka och dokumentera den nya sanning som doldes bakom de etablerade sanningarna om den kristna läran, precis som det hade förutsagts i livet som Hilma af Klint.

Alla profetior har uppfyllts

 • All information från de andliga lärarna om Hilmas uppdrag och kommande utveckling i det förra livet har förverkligats i mitt liv.
 • All information från de andliga lärarna till mig i Meddelande från mina lärare och i Texten från de Höga Mästarna har förverkligats, även om det tog många år.  

Planen och vår fria vilja

Om man ser till hela projektet så kan jag personligen inte se annat än att allt har skett enligt en oerhört detaljerad plan. Men samtidigt har vi hela tiden haft vår egen fria vilja. Inget sker här på jorden utan att vår egen vilja är styrande. Evolutionens övergripande mål är att man skall utveckla en egen kraft och egen vilja och det innebär att man inte kan sitta och vänta på "tecken" eller låta andra människor eller andliga intelligenser bestämma över den egna utvecklingen. Men själen och det högre Självet har en annan överblick än det jordiska jaget, och den stora utmaningen i evolutionens slutskede handlar om att underordna det jordiska jagets vilja under den högre viljan.