Hilma af Klint, De tio största nr 6
Hilma af Klint, De tio största nr 6.

Fullbordan i det här livet

Ett alldeles vanligt liv

Jag föddes år 1957 i ett jordbrukarhem i en liten by i Västerbottens inland och upplevde en mycket trygg och kärleksfull barndom. Jag träffade min man tidigt och vi flyttade till Linköping där jag utbildade mig till civilingenjör. Efter mina avslutade studier flyttade familjen till en förort till Stockholm. Jag kom redan från början att arbeta inom IT-branschen.


Varken jag själv eller någon annan kunde förutse det genombrott på det andliga området som jag fick uppleva, jag hade tvärtom hållit mig borta från både den etablerade religionen och allt som hade med New Age att göra. Men med facit i hand kan jag ändå se att det fanns vissa förebud. Jag hade till exempel som litet barn haft drömmar som jag nu i efterhand förstår härstammade från ett tidigare liv i ett pythagoreiskt brödraskap och jag hade haft vissa upplevelser av att medvetandet lämnade kroppen under sömnen, men jag hade ändå ingen känsla av att jag skulle vara något mer än just den person som lever i just den här kroppen i just den här tiden.

Början av vägen till evolutionens fullbordan

Utan förvarning startade en helt ny fas i min utveckling i augusti 1999. Vid den tidpunkten hade jag ingen som helst aning om vad det var som skulle ske och det var faktiskt inte förrän flera år senare, när allt redan hade hänt, som jag insåg att det jag hade upplevt var fullbordan av min utveckling här på jorden.

Ett andligt genombrott

Min andliga utveckling startade i augusti 1999 när jag deltog i en tvådagarskurs i qigong. Någon gång under den andra kursdagen hörde jag plötsligt en kvinnlig röst inom mig som sa ”du får fortsätta från den nivå där du slutade”. Jag blev lite förvirrad, jag förstod inte alls vad detta betydde. Senare samma vecka deltog jag i en gemensam qigongträning och när vi tränade fick jag en stark ut-ur-kroppen-upplevelse som jag långt senare förstod var ett kundalinigenombrott. Denna upplevelse innebar att medvetandet plötsligt slungade ut från kroppens och jagets nivå och nådde en nivå av fullständig tomhet. Utan att jag visste det innebar denna upplevelse att resan tillbaka till ursprunget och mot evolutionens fullbordan hade inletts.

Läs mer här

Det första året - själens nivå

Det första årets utveckling handlade om medvetandegörande och rening på själens nivå. Jag blev medveten om själens, av kroppen oberoende, existens. Detta innebar bland annat att minnen från tidigare liv började komma upp till ytan och att karmiska blockeringar i den subtila energikroppen började lösas upp. Jag fick också uppleva kraftöverföringar från den andliga dimensionen och de gamla mysterierna började göra sig påminda. I slutet av det första året skedde en invigning till det universella Självets nivå, symboliserad av själen som frivilligt steg upp på korset.

Läs mer här

Det andra året - det universella Självet

Under det andra året förflyttades mitt medvetandegörande och min utveckling till det universella Självets nivå. Gamla karmiska skador och blockeringar från tidigare liv blev mer medvetna och de löstes också upp på det universella Självets nivå genom detta medvetandegörande. Jag upplevde också sammanflödet av min egen och det gudomligas kraft, symboliserat av de två trianglarna som möts i hexagrammen i Hilma af Klints målningar och i den tantriska vajrayanabuddhismen. Själen utforskade det materiella universum och kom slutligen till urkällan för Självet i universums centrum. I slutet av det andra året skedde en invigning till den gudomliga kärlekens nivå vilken manifesterades av en kontakt med den manligt-kvinnliga kärleksgudinnan - Inanna eller Eros.

Läs mer här

Det tredje året - den gudomliga kärleken

Under det tredje året etablerades medvetandet på den gudomliga kärlekens nivå. Denna nivå är de andliga mästarnas nivå och det innebar att jag fick direkt undervisning om mitt uppdrag. Invigningen i slutet av detta år handlade om en förening med det gudomliga medvetandet som är en oerhört stark kraft.

Läs mer här

Det fjärde året - det gudomliga medvetandet

När det fjärde året startade var mitt medvetande etablerat på det gudomliga medvetandets, Logos, nivå. Den här perioden innebar, utan att jag hade medveten kunskap om det, en förberedelse för evolutionens fullbordan,

Läs mer här

Fullbordan - den universella buddhan

Den långa evolutionen genom många liv och de senaste årens starka andliga utveckling nådde sin fullbordan sommaren 2003 när det fullkomnade universella Självet visade sig vara en buddha.

Läs mer här

Arbete med att finna sanningen om Bibelns tillkomst

Omedelbart efter upplevelsen av evolutionens fullbordan sommaren 2003 fick jag ett nytt uppdrag i de Höga Mästarnas projekt som handlade om att försöka förstå vilka som egentligen hade skapat Bibeln och varför de hade gjort det. Jag dokumenterade detta arbete i flera böcker och steg för steg fick jag en allt mer fullständig bild av de monoteistiska urkundernas tillkomst. Se boken Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen (pdf).  

Läs mer här

Arbete med att förstå mysteriets sanning om evolutionen

Redan hösten 2002 hade jag börjat dokumentera mina upplevelser i Förklaringsboken. Under våren 2003 fortsatte detta dokumentationsarbete samtidigt som utvecklingen fortsatte fram till evolutionens fullbordan. Under de följande åren fortsatte jag, omväxlande med arbetet med Bibelns rätta bakgrund, med att försöka förstå och beskriva det mysterium jag hade upplevt i ett flertal böcker. Den senaste boken som beskriver min egen utveckling är boken Fullbordan (pdf) medan det gudomligas evolution i universum och i oss människor finns sammanfattad i boken Den stora omvälvningen (pdf).

Läs mer här

Kamp med destruktiva mästarkulter

Redan Hilma af Klint hade kämpat med destruktiva mästarkulter. Denna strid om ”svartmager” hade slutligen skiljt Hilma och hennes vän Gusten åt för gott år 1917. Hilma anslöt sig till Rudolf Steiner och drogs på 30-talet in i en ofruktbar kamp med att förstå de krafter som slutligen ledde till andra världskriget genom Steiners teorier om andliga potentater som Ahriman och Lucifer.


I mitt eget liv fick jag med mig Hilmas problematik med att underordna sig falska mästare och min själ bar dessutom med sig karmiska skador från andra tidigare liv med andligt förtryck. Genom min inre kamp med kulten av en falsk mästare inom qigongskolan, och genom insikter från kontakter med människor från olika förtryckande sammanslutningar, kunde jag slutligen lösa upp mina karmiska blockeringar och bli min egen mästare. Mina insikter om Rudolf Steiner som en falsk mästare och sambandet mellan hans filosofi och nazismen läkte slutligen de skador som min själ bar med sig från föregående liv.


Under en intensiv månad hösten 2005 arbetade jag med att försöka klarlägga den gemensamma grunden för nazismen och Steiners antroposofi, som i sin tur var en viktig föregångare till dagens New Age. Jag försökte beskriva den händelsekedja som ledde fram till dagens New Age, och de risker som man utsätter sig för när man ansluter sig till en ”andlig mästare” som till exempel Rudolf Steiner. Riskerna är dels rent personliga, som att man hindras i sin andliga utveckling och till och med riskerar att skadas mentalt och själsligt. Men det finns också politiska och samhälleliga risker, vilket visas genom Steiners Tregrenade Sociala Ordning som spred en människosyn och en politik som hade samma grund och samma mål som den rörelse som kom till makten i Adolf Hitlers Tredje Rike. Resultatet av detta arbete blev boken Rosenkorset (pdf).

Planen för de Höga Mästarnas projekt blir tydlig

Redan när min utveckling startade hösten 1999 hade jag en stark känsla av att det fanns en plan och att det skulle hända något omvälvande, men denna plan och dess mål var helt dolda för mig vid den tidpunkten. Under åren som gick, när det som fanns i planen verkligen också hände, blev planen också steg för steg tydligare. Men inte ens när jag hade upplevt den evolutionens fullbordan och buddhans medvetandegörande var allt uppfyllt. Det är faktiskt bara under de allra senaste åren, efter det att sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen blivit helt förstådd, som jag har kunnat skaffa mig en tydlig bild av projektet och planen. En sammanfattning av detta finns i boken Den stora omvälvningen (pdf). 

Läs mer här

Ett bevis för reinkarnation

Ett av de resultat som har skapats genom de Höga Mästarnas projekt är ett bevis för reinkarnation. Eftersom de monoteistiska religionerna avvisar reinkarnationen, medan den samtidigt är grunden för hela vår evolution mot fullkomnade Själv, har ett tydligt bevis för reinkarnation skapats i projektet.  

Läs mer här

Ett bevis för andlig ledning

Det finns många missförstånd och vanföreställningar om sambandet mellan oss människor och den andliga dimensionen. Dessa missförstånd handlar bland annat om ifall det finns något sådant som andlig ledning och om den finns, hur den i så fall verkar. Ett av resultaten från de Höga Mästarnas projekt är därför ett bevis för andlig ledning.

Läs mer här

Dokumentation

Projektets dokumentation är av olika slag. Dels finns de resultat i form av texter och bilder som skapades under förberedelsetiden mellan åren 1896 och 1906. Exempel på de texter som förmedlades av de andliga lärarna under denna tid finns återgivna i Gurli Lindéns bok Vägen till templet. Mellan 1906 och 1916 skapade Hilma af Klint det centrala verket, från vilket jag har använt en del motiv i mina böcker och på den här webbplatsen.


Precis som under Hilma af Klints tid har det också i mitt liv förmedlats undervisning direkt från den andliga världen. Det handlar dels om Meddelande från mina lärare (pdf) och dels om Texten från de Höga Mästarna (pdf).  


Dessutom har jag som jag nämnt producerat många resultat på vägen mot full insikt och förståelse. Dokumentationsarbetet har varit ett arbetssätt som ständigt har lett mig vidare i arbetet att skapa förståelse. Eftersom både min utveckling och dokumentationsarbetet har skett på ett iterativt sätt, där varje nytt varv i spiralen bygger på det föregående, har det inte skett några stora förändringar från bok till bok. Varje ny bok har byggt på de tidigare, men på en högre nivå av förståelse. Eftersom det har skapats en mycket stor mängd text har jag bara publicerat de sista böckerna på den här webbplatsen. Se sidan Böcker och texter.

Läs mer här