Hilma af Klint, De tio största nr 10
Hilma af Klint, De tio största nr 10.

Projektets syfte och mål

Syftet med detta projekt är att skapa ett kunskapsgenombrott som kan hjälpa mänskligheten framåt på den individuella andliga vägen.


Det övergripande målet för projektet är att föra fram ny andlig kunskap på jorden. I Texten från de Höga Mästarna sägs följande om detta kunskapsgenombrott:

Vi låter inte kunskap bli känd som mänskligheten inte är mogen för, men nu står vi alltså inför ett sådant kunskapsgenombrott. Marken har beretts under långa tider och mänskligheten har äntligen nått en sådan mognadsnivå att vi kan göra denna kunskap känd. Och det handlar idag om ett genombrott på det andliga området. (Texten från de Höga Mästarna)

Den nya kunskapen

Den nya kunskap som förs fram genom projektet handlar om att:


•  Ge en sann bild av den andliga verkligheten och vår egen andliga beskaffenhet genom att beskriva min egen andliga utveckling och dess fullbordan.


Berätta mänsklighetens andliga historia från starten i modergudinnan som var själva universum och de astrala gudarnas och människornas moder samt kärleksgudinnan som var himlens härskarinna och orsaken bakom allt som rörde sig på himlavalvet och vidare fram till de manliga krigsgudarnas maktövertagande och antikens olika mysteriefilosofier. Den andliga utvecklingen nådde slutligen en balanserad syn på det gudomliga som en manligt-kvinnlig kärlekskraft inom mysteriefilosofierna och orficismen.


Berätta sanningen om de rätta källorna för Tanak, Bibeln och Koranen, vilka som skapade dessa texter och de politiska orsakerna till att de gjorde det och på så sätt dra undan grunden för tron på de monoteistiska religionerna som uppenbarelser från Gud.


Dra undan grunden för New Age, ”västerländsk esoterism” och ockulta rörelser som olika slags frimurare genom att beskriva hur de uppstod och vad deras läror egentligen bygger på.


Dra undan grunden för vår tids fascism, nazism och vit-makt-rörelser, som bygger på en blandning av ”västerländsk esoterism”, ”arisk” kristendom och ”arisk” rasism, genom att beskriva dessa rörelsers grund och utveckling fram till idag. Berätta sanningen om att den ”ariska (kaukasiska) rasen” aldrig har funnits och att den europeiska kulturen, språket och befolkningen inte är resultatet av någon ”massiv invasion av ariska/indoeuropeiska ”bronsålderskrigare” från ett urhem på den Pontiska stäppen så som det påstås i den s.k. stäpp-teorin.

Förutsättningar för projektets fullbordan

Förutsättningarna för projektets fullbordan har främst varit av tre slag. För det första har det genom utveckling i många liv skapats ett verktyg och en grupp som har kunnat bilda en kärna i det andliga arbetet. För det andra har det har skapats förutsättningar för att sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen skulle kunna upptäckas i vår tid, till exempel genom upptäckten och publiceringen av Dödahavsrullarna (se Sanningen om Tanak, Bibeln och Koranen). Den tredje viktiga förutsättningen för projektets fullbordan har varit vetenskapliga och tekniska framsteg, till exempel i form av kunskap om universums uppkomst från Big Bang och framåt, utforskningen av universum via Hubbleteleskopet och rymdsonder, upptäckten av DNA samt utvecklingen av nya verktyg för att dokumentera och sprida information.   

Utveckla ett verktyg och en grupp genom många liv

Min egen, för mig själv helt oväntade, starka andliga utveckling blev så småningom mer förståeligt när jag steg för steg upptäckte många tidigare liv där jag varit filosof, präst, prästinna, forskare och visionär. I de andliga meddelanden som jag fick ta emot fick jag också information om tidigare liv i olika kulturer och det sades att jag hade förberetts för mitt nuvarande uppdrag under många liv. 


När mina minnen från tidigare liv började aktiveras upplevde jag väldigt tydligt att det fanns grupper och enskilda själar som återkom i många av dessa liv. Det fanns stark energi runt dessa minnen och det innehöll både erfarenheter av stor kärlek och gemenskap men även av svek och förföljelse. Det blev allt mer tydligt att jag både hade lagrat fonder av stark kärlek och blockeringar orsakade av smärta, sorg och ilska från tidigare liv. Det fanns själar som återkom i mina minnen från flera olika liv och jag kunde också känna igen dessa i tre viktiga grupperingar i det nuvarande livet.


Den ena gruppen utgjordes av de personer hade samlats i den qigongskola som jag kom i kontakt med i samband med mitt första andliga genombrott. Dessa själar hjälpte mig och sig själva framåt genom den starka gemensamma kraft som skapades i träningen. I den grupperingen kunde jag också bearbeta och lösa upp blockeringar som hade skapats i tidigare liv, bland annat mitt problem med mästarkulter och andligt förtryck som hade skapats i samband med svek och förföljelser under den spanska inkvisitionen.


Den andra gruppen som var mycket viktig fanns i samband med Hilma af Klints släktingar. Där fanns själar som jag kände igen från livet som Tycho Brahe under renässansen. Hilmas brorson var visserligen inte i livet längre men både han, hans hustru och son spelade en viktig roll för att Hilmas verk skulle kunna bevaras efter hennes död och presenteras när tiden var inne. Hilmas brorsonson, Gustaf af Klint, tog emot mig på ett oerhört generöst sätt och gav mig tillgång till Hilmas anteckningar och lät mig använda hennes bilder i mina böcker. Utan hans hjälp hade mitt eget arbete inte kunnat ske på det sätt som det gjorde.


En tredje grupp var de kvinnor som tillsammans med Hilma af Klint samlades för en förberedande andlig undervisning under åren 1896 till 1906. En av dessa, Cornelia, har varit en nära vän i det här livet och både hjälpt till i arbetet genom sin andliga kraft och genom att bidra praktiskt med hjälp med korrekturläsning. Hon har också, precis som de andra, funnits med i flera tidigare liv och det var dessa tidigare band av erfarenheter och kärlek som hjälpte oss framåt i det sista stora arbetet.