Hilma af Klint, Serie US, grupp 8 nr 7
Hilma af Klint, Serie US, grupp 8 nr 7.

Fascism, nazism och New Age ("västerländsk esoterism")  har samma grund

Alla antidemokratiska och destruktiva grupper är samma svarta andas barn

Det finns många olika fascistiska, icke-demokratiska och makthungriga grupper, både till höger och vänster inom politiken och i andra sammanhang, men de delar alla vissa idéer. De grundläggande drag som återkommer i det som jag vill definiera som fascistiska typer av rörelser är följande.:


1. Vi i vår grupp är utvalda att styra landet/världen av: a. Gud, b. Evolutionen.

2. Vi är överlägsna alla för att vi: a. är det av Gud utvalda folket, b. är rättfärdiga, c. tillhör den högsta rasen, d. är andligen mest högtstående och har den starkaste viljan, f. tillhör den bästa samhällsklassen.

3. Alla andra är underlägsna och dömda till utplåning för att de: a. inte tillhör de utvalda, b. är syndare som hatas av Gud, c. tillhör en ras som är lägre stående i evolutionen, d. är svaga andar som är lägre stående i evolutionen, e. tillhör en samhällsklass som är dömd att försvinna i evolutionen.

4. Vår ledare är starkast, bäst och ofelbar för att han: a. är utvald av Gud, b. har den starkaste och högsta anden, c. är den starkaste, klokaste människan, evolutionens krona, d. har massor av pengar och vapen.

5. Vår sanning är den enda sanningen för att: a. den är Guds egna ord som han har förmedlat via sina profeter i den heliga boken, b. är den store ledarens egna ord (Marx/Lenin, Hitler, Mussolini, Mao, Trump etc.).

6. Vår store, ofelbare ledare älskar oss över allt annat och arbetar alltid bara för vårt eget bästa.

7. Vi är under belägring av fiender som hotar: a. vår religion, b. vårt land, c. vår ras, d. vår sanning, e. vår manlighet.

8. Det kommer att bli en stor omvälvning, ett heligt krig där vi måste kämpa med våra liv och tillgångar för: a. Gud/vår religion, b. vår sanning/politik, c. vår ras, d. vårt land, e. vår manlighet.


Det finns två huvudspår i den här mallen, antingen går man på det religiösa huvudspåret, som länge var det enda, och säger sig vara utvalda av Gud eller också väljer man det evolutionära spåret som dök upp i slutet av 1800-talet i samband med socialdarwinismen (”survival of the fittest”) och de nya rasläror som satte den ariska/vita rasen högst. Det allra mest effektiva, och som Donald Trump är ett exempel på, är förstås om man kan kombinera båda dessa spår och hävda att man är utvalda av både Gud och evolutionen till att härska.


Ursprunget för alla fascistiska grupper är den monoteism som skapades i Alexandria runt år 160 fvt för att stödja mackabéernas maktövertagande i Jerusalem och skapa en lokal krigshär, ett nytt folk, som kunde föra krig mot seleukiderna som ombud för ptoleméerna i Egypten och deras allierade i Rom. Den öppna, exoteriska, ”sanning” som förmedlades av de mackabeiska översteprästerna var att folket redan från historiens begynnelser var utvalda av Gud att härska i landet och att profeter som Moses hade förutsagt att de skulle erövra det utlovade landet genom krig mot grannfolken. Den dolda, esoteriska, sanningen var att folket inte alls var utsedda av Gud utan att de användes som brickor i ett politiskt spel som dirigerades från Alexandria och Rom. 


Det öppna budskapet i alla totalitära sammanhang är alltid att Ledaren älskar folket över allt annat, bekämpar deras fiender och ständigt arbetar för det högre syftet medan den dolda sanningen är att ledaren och den inre kretsen i kulten/partiet bara arbetar för att skapa och behålla sin egen makt som ger dem allt de kan önska sig i form av kontroll över människor, pengar, vapen, propaganda osv.

Den esoteriska fascismens släktträd

Den esoteriska fascismens släktträd
Den esoteriska fascismens släktträd.

Den slags fascism som jag har tvingats arbeta med att förstå är det idékomplex som jag har kallat esoterisk fascism, och som har gett upphov till både nazismen, New Age och dagens internationella nyfascism.

Den esoteriska fascismen

Den esoteriska fascismen uppstod i början av 1900-talet som en blandning av flera olika strömningar som låg i tiden. En viktig grund fanns i den franske greven Joseph Arthur de Gobineaus raslära som innehöll en rangordning av de olika raserna med den vita rasen som den överlägsna. Gobineau värderade den nordiska typen högst, eftersom han ansåg att den hade det renaste blodet. Enligt honom skulle rasblandning leda till mänsklighetens undergång. Gobineaus teori om den ariska rasens överhöghet användes senare av till exempel Houston Stewart Chamberlain som var en viktig inspirationskälla för Hitler och andra nazister. Den ariska rasläran inspirerade både monister och völkischrörelsen i Tyskland och de hemliga mannaförbund eller ordnar som de ledande nazisterna antingen var medlemmar i eller gästade.


En annan central del i det mentala klimat som skapade nazismen var Nietzsches lära om övermänniskan och viljans makt som

Rudolf Steiner kombinerade med den teosofi som fördes fram inom Teosofiska Samfundet och med de kristna myterna och profetiorna i sin version av teosofin, som han kallade antroposofi. Steiner ville ha en mer ”arisk” och västerländsk teosofi där han kunde föra fram sig själv som den väntade världsfrälsaren. Steiner förde även fram ett fascistiskt politiskt ideal i form av sin Tregrenade Sociala Ordning. Enligt Steiner borde en elit av de mest utvecklade styra staten enligt de moraliska lagar som de, till skillnad från alla andra, har fått tillgång till. USA:s och Storbritanniens kapitalism var främmande för den ”tyska anden” och skulle därför inte tillåtas verka i Tyskland. Inte heller det demokratiska styrelseskicket var enligt Steiner lämpligt för tyskarna, utan de borde i stället styras av den mest lämpad personen, den man som hade den största andliga kraften. Den Führer som Steiner tänkte sig var förstås han själv, men hans vision om en andlig diktatur kom i stället att förverkligas av Hitler.

Den esoteriska fascismen gav upphov till både nazismen och New Age

Den esoteriska fascismen var det direkta upphovet till nazismen både genom att ledande nazister deltog direkt i olika hemliga eller öppna grupperingar inom den esoteriska fascismen, som Rudolf Hess som var antroposof och hjälpte Hitler att skriva Men Kampf, och genom att de fascistiska, rasistiska och anti-demokratiska idéerna genomsyrade tyskarnas föreställningsvärld.


Det går också en rak linje från det förra sekelskiftets ockulta rörelser och människor som H P Blavatsky, Rudolf Steiner och Alistair Crowley, via till exempel Alice Bailey och scientologernas grundare Ron Hubbard, och fram till dagens New Age. Inom New Age blandas idéer om en kommande stor katastrof och/eller ett kommande Utopia och Kristi återkomst med tron på Rudolf Steiners alternativa uppenbarelser inom vetenskap, medicin, näringslära och så vidare. Människor anstränger sig för att bli mäktiga och framgångsrika genom att underkuva diverse ”andliga” krafter, och man söker fortfarande efter den starke man, guru och frälsare som skall ge upplysning och svar på alla frågor.

Dagens nyfascistiska rörelser är en direkt fortsättning på den esoteriska fascismen 

Under arbetet med boken Kärleksgudinnans återkomst upptäckte jag att Julius Evola (1898-1974), vars skrifter tillhör den globala nyfascismens kanon, både utgör en direkt länk från det tidiga 1900-talets esoteriska fascism och från nazismen. Julius Evola har i sin tur bland annat inspirerat rådgivare till både Donald Trump och Putin.

Det kan verka märkligt att USA:s president, evangelikala kristna, vit-makt-anhängare, eurofascister och Rysslands president nu verkar ha enats och arbetar mot samma mål. Men sanningen är att de alla delar samma grundläggande värderingar, som i hög grad kan spåras tillbaka till kristendomen och i nästa steg till det idékomplex av andlig fascism som växte fram i främst Tyskland i början av 1900-talet.


Den svarta “magi” som utvecklades av charlataner som Rudolf Steiner och andra medlemmar av olika ockulta ordnar i början av 1900-talet ledde endast till uppkomsten av nazismen och ett krig som blev den största katastrofen i mänsklighetens historia. Det är fruktansvärt att denna svarta anda åter omhuldas av dagens världsledare. Hat, rasism, kvinnohat, lögner och tro på vit manlig överhöghet har aldrig och kommer aldrig att leda till något gott eftersom dessa krafter är den direkta antitesen till den gudomliga Anden som är universell kärlek, jämlikhet, sanning och balans mellan manlig och kvinnlig kraft.