Hilma af Klint, Duvan nr 1
Hilma af Klint, Duvan nr 1.

Kärleken öppnar dörren till andens rike

Kärleken är det största och det minsta. Den är alltings orsak, Universums byggstenar men ändå osynlig och omöjlig att fånga. Den kraft som är den starkaste är omöjlig att mäta och väga. Människans unika roll i skapelsen har att göra med den inbyggda förmåga att känna och förmera kärlek som finns nedlagd i varje människas hjärta. Människorna är en spegling av Gud i sin starka kärlekslängtan. (Texten från de Höga Mästarna)

Kärleken är både evolutionens medel och yttersta mål

I Texten från de Höga Mästarna får man veta att den gudomliga kärleken både är det medel som används för andlig tillväxt och utvecklingens yttersta mål.

I andens rike är en mogen kärlek ett villkor för att man skall kunna få tillträde dit. Denna kärlek är både det medel som används för andlig tillväxt och det mål som sökandet riktas mot. Kärleken är inträdesnyckeln till den andliga gemenskapen. I anden sker sammansmältningen, och anden är den Gudomliga kärlekens synliga aspekt såväl som det osynliga medium som tillförsäkrar alltings enhet.
Gud är kärlek. Den aspekt av det Gudomliga som går ut över Universum är en perfekt kärlek i perfekt balans och harmoni. Allt livs ursprung och näring, innehållande all visdom. I källan finns all kunskap tillgänglig för den som når den renhet som krävs för att kunna ösa ur den. (Texten från de Höga Mästarna)

Födelsen av det gudomliga barnet, av Anden, i människan är det största under mänskligheten kan få skåda

Födelsen av det gudomliga barnet, av Anden, i människan beskrivs i Texten från de Höga Mästarna som det största under mänskligheten kan få skåda.

Förverkligandet av det Gudomliga, andebarnets födelse i materien är det största undret mänskligheten kan få skåda. I en människa planteras ett frö av den Gudomliga anden och denna människa tar emot barnet och låter det växa i sitt liv, i sin kropp. Guds barn är det som växer i materien och detta barns födelse är en Gudomlig händelse. Ett under som sker på Jorden. Denna gudomliga befruktning, säden som planteras i en människa är tecknet på förbundet mellan Gud och människa. Denna kärleksförbindelse skapas genom Guds längtan och kärlek till människan och människans längtan och kärlek till Gud. I ömsesidig kärlek sker fullbordandet av denna förbindelse. (Texten från de Höga Mästarna)

Kärleken är den farkost som slutligen för oss hem 

Den andliga kraften, kärleken, som utvecklats genom alla liv är den farkost som slutligen för oss hem till vårt gudomliga ursprung.

Kärleken är nyckeln som öppnar alla dörrar. Den är en gåva från Gud för att möjliggöra människobarnens hemfärd. I människan ligger från allra första början denna gåva nedlagd och det är genom sin färd genom jordeliven som hon kan låta kärleken växa ut till en kraft som kan föra henne hem till Gud. ”Himmelriket finns inom er” är en gammal sanning. I varje människa bor fröet till en fullständig kärlek, och var och en har möjligheten att låta den växa ut till en skapande kraft. (Texten från de Höga Mästarna)

Himmelriket på jorden är att få förenas i kärlek med sina andliga syskon i alla dimensioner

I Texten från de Höga Mästarna sägs att himmelriket på jorden är att få förenas i kärlek med sina andliga syskon i alla dimensioner.

Den ande som vuxit sig så stark att han kan använda kroppens och själens alla förmågor kommer att tränga sig ut och söka sig vidare mot andra människor med liknande andlig utveckling och mot det stora Alltet. Nu har människan kommit till en punkt där hon för första gången kan stilla den hunger som drivit henne framåt genom alla tider. Den glädje och tillfredsställelse som detta ger upphov till saknar all motsvarighet på Jorden.
Att få förenas i kärlek med sina andliga syskon, både dem i jordexistensen och dem i andra dimensioner är den högsta lycka en människa kan uppleva. Det är verkligen att känna himmelriket förverkligas på Jorden. Denna möjlighet har inte kunnat förverkligas förrän människor har uppnått en sådan punkt i sin utveckling där de kan överskrida de begränsningar som tidigare funnits i dem själva.
Att kunna nå utanför sig själv i självförglömmande kärlek är den förmåga som var nödvändig att utveckla för att detta skulle vara möjligt. Den jordiska tillvarons begränsningar måste överskridas, och för att detta skall kunna ske måste människornas sinnen övas och förfinas och nya förmågor måste utvecklas. (Texten från de Höga Mästarna)

Kärleksgudinnans väg

Redan tidigt i min utveckling i det här livet fick jag i drömmar veta att gudinnan, som hade begravts under kristendomen, skulle väckas till liv igen och att jag skulle få ta del av hennes gåvor. Min utvecklingsväg har genom åren beskrivits som kvinnornas väg i drömmarna, samtidigt som den gudomliga kraftens manligt-kvinnliga karaktär har betonats.


I ett stort andligt genombrott sommaren 2001 visade det gudomliga sig i form av Inanna, sumerernas manligt-kvinnliga gudomliga kraft och förebilden till senare kärleksgudinnor och -gudar som till exempel Ashera, Dionysos och den orfiska Phanes.


I Texten från de Höga Mästarna sägs att människornas försök att utplåna den kvinnliga Gudomen inom och utom sig själva har skadat både dem själva och Jorden.

Gudinnan, den kvinnliga aspekten av det som i grunden är Ett har förtryckts och förföljts i långa tider. Hon som är kärlek har hatats och hennes kraft har fördömts. Men allt som undertryckts kommer att stiga fram i ännu större kraft och makt. Människornas försök att utplåna den kvinnliga Gudomen inom och utom dem själva har skadat både dem själva och Jorden. Utan balans mellan manligt och kvinnligt, mellan styrka och kärlek, kan inte världen och människorna leva och frodas.
Den andliga aspekten som i grunden är kärlek måste få utrymme för att människorna skall finna frid och lycka. I ett ensidigt betonande av makt och framgång kommer de djupare andliga värdena att förtryckas. I styrkans förakt för det som är svagt ligger också ett förakt för Gud och skapelsen.
När människorna sätter sig själva i Skaparens ställe kommer ofrid och olycka att råda på Jorden. I kärlek, ödmjukhet och respekt för den makt som genomtränger och bär allt i Universum ligger också kärlek och ödmjukhet inför Jorden och allt som lever på den. Utan kärlekens mildhet och tålighet råder egoism och ofrihet på Jorden. (Texten från de Höga Mästarna)

Glädjebudskapet

I avslutningen av Texten från de Höga Mästarna sägs att mysteriernas gamla glädjebudskap åter skall ljuda över mänskligheten.

Glädjebudskapet som en gång förkunnades på Jorden skall än en gång ljuda över mänskligheten. Kärleken är det största av allt och i Hennes namn skall segrarna strida. Hon skall ännu en gång visa sig på Jorden och i Hennes namn skall glädje och lycka spridas bland Jordens barn.
Guds son som avlades i den Gudomliga kärleken skall stiga fram som en värdig representant för sina Gudomliga föräldrar. Den kraft som alstrar allt liv skall manifesteras i all sin styrka och glans. Ingen som skall möta den kommer att tveka om det Gudomliga ursprunget. Som ett litet barn föds Han alltid till Jorden, men som en vuxen man kommer Guds ande att regera över människan. (Texten från de Höga Mästarna)