Hilma af Klint, Altarbild nr 2
Hilma af Klint, Altarbild nr 2.

Evolutionen

Den andliga evolutionen handlar om separation och återförening. Evolutionen handlar om avskiljande i form av Andens separation från Alltet, det universella Självets separation från Anden och själens separation från det universella Självet. Dessa avskiljanden är förutsättningar för den gudomliga andens nedstigning från den högsta nivån i Alltet, ner till allt lägre nivåer tills anden i form av en mänsklig själ, inkarneras i en fysisk kropp.


Samtidigt som detta nedstigande innebär allt större begränsningar skapar det också möjligheter för andens tillväxt genom de erfarenheter som ett liv i en fysisk kropp erbjuder.


I slutet av evolutionen kommer det som en gång avskilts att återförenas med sitt ursprung och föra med sig allt som har samlats genom utvecklingen i materien som gåva till Alltet.  

UNIVERSUMS EVOLUTION

ALLTET

Allt är ett på den högsta nivån. Ett bortom alla gränser, former, bilder och föreställningar. Alltet är det ursprungliga livet, en ren och obegränsad kärlek. Detta högsta, ofattbara liv innehåller, omsluter, genomsyrar och är Alltet.

OÄNDLIGT MEDVETANDE och GRÄNSLÖS KÄRLEK

Alltet är oändligt medvetande och gränslös kärlek.

ALLTETS FÖRSTA BEGRÄNSNING – DET VITA KORSET

Det Vita korset utgör den första begränsningen av Alltets oändliga medvetande och gränslösa kärlek till en nivå som kan manifestera ett nytt universum. Det Vita korset är den gudomliga Anden som har två aspekter: gudomligt medvetande och gudomlig kärlek.

BIG BANG – ett nytt materiellt universum 

I Big Bang sker en omvandling av en del av det Vita korsets gudomliga energi till en potential för ett nytt materiellt universum. Den materiella dimensionen uppstår i Andens dimension.

RUMMET BILDAS OCH TIDEN STARTAR

I det första ögonblicket uppstår rummet, detta ögonblick kan mätas i Plancktid som är den minsta teoretiska tid som vetenskapen kan beskriva. Därefter beskriver den nuvarande dominerande fysikaliska förklaringsmodellen hur det nya universum under den första delen av den första pikosekunden av tid växte exponentiellt i ett tillstånd av oerhört hög temperatur och oerhört stor densitet. Volymen beräknas minst ha ökat med en faktor 10 upphöjt till 78 under oerhört kort tid.  

STJÄRNOR OCH GALAXER BILDAS    

Stjärnor och galaxer bildas genom inverkan från mörk materia.

JORDENS PLATS I UNIVERSUM

Denna video från Nature visar universums fantastiska uppbyggnad och vår plats i universum. 

SJÄLVET UTVECKLAS I UNIVERSUMS MATERIELLA DIMENSION

 Det materiella universum är en livmoder där den gudomliga anden kan växa och utvecklas i liv i en fysisk kropp. Vintergatan innehåller ca 200 till 400 miljarder stjärnor. Det universum vi kan överblicka innehåller förmodligen mer än 100 miljarder galaxer. 100 miljarder galaxer med 200 miljarder stjärnor vardera ger en överflödande mängd möjliga planeter där medvetet liv kan utvecklas. Medvetet liv, t.ex. ett mänskligt liv på jorden, är förutsättningen för den gudomliga andens utveckling i materien.

EN DEL AV ANDEN FÖDS IN I UNIVERSUM

En droppe av den gudomliga anden föds in i det materiella universum för att utvecklas till ett Själv.

SJÄLVET UTVECKLAS GENOM LIV EFTER LIV

En del av Självet inkarneras i form av en själ för att lära och utvecklas i ett fysiskt liv.

EVOLUTIONENS FYRA NIVÅER 

1. Andens evolution.
2. Det materiella universums evolution.
3. Självets evolution i det materiella universum.
4. Själens evolution i det aktuella livet.


EVOLUTIONENS FULLBORDAN HANDLAR OM ÅTERVÄNDANDE OCH ÅTERFÖRENING

Själen återvänder till sitt ursprung i Självet och bidrar till Självets evolution genom den personliga kärleken.
Självet återvänder till sitt ursprung i den andliga dimensionen och bidrar till Andens evolution genom den universella kärleken.
Anden återvänder till sitt ursprung i Alltet och bidrar till Alltets evolution genom den gudomliga kärleken.

Allt är ett. Allt är kärlek.