Hilma af Klint, Altarbild nr 1
Hilma af Klint, Altarbild nr 1.

Evolutionens slutfas - återvändande till ursprunget

I varje människas liv kommer ett ögonblick då hon får en glimt av det stora Alltet och de lagar som styr universum. För de flesta passerar detta ögonblick snabbt förbi och följs inte av några bestående insikter. Men för vissa människor utgör detta början på en ny fas av utveckling. Man börjar närma sig det som utgör slutstadiet i evolutionen på Jorden, nämligen en medvetenhet om det Gudomliga och en enhet med detta Gudomliga. Vägen mot total sammansmältning med Alltet är lång men förr eller senare inleds slutstadiet i resan. 
Denna övergång markerar att de jordiska erfarenheterna är uttömda för denna människa och att en ny fas börjar där utforskandet av de andliga dimensionerna tar vid. Detta öppnande mot det andliga utgör kulmen på den mänskliga utvecklingen. Allt föregående är bara förberedelser eller grundläggning för detta stora. Att komma närmare i kontakt med den som lett utvecklingen är en stor ära och detta sker inte förrän människan är mogen att ta tillvara den nytta och glädje som en sådan kontakt ger. (Texten från de Höga Mästarna)

Den undervisning som förs ut genom de Höga Mästarnas projekt handlar om evolutionen på både den universella och personliga nivån. Med anknytning till Hilma af Klints bild ovan presenteras evolutionen som en process med tre huvudsteg.


Universums evolution


  • Ursprunget för allt är det eviga Alltet som är gränslös kärlek och oändligt medvetande.
  • Starten för universums evolution sker i Big Bang där förutsättningarna för ett nytt universum uppstår i det eviga Alltet.
  • Det nya universum, symboliserat av spetsen på triangeln i bilden ovan, har redan från början en andlig dimension och innehåller även potentialen för en materiell dimension. 
  • I det första steget, symboliserat av triangelns vänstra sida, utvecklas den materiella dimensionen i den andliga dimensionen under miljarder år för att så småningom kunna härbärgera medvetet liv.


Självets evolution i universums materiella dimension


  • Triangelns bas symboliserar hur droppar av den gudomliga anden föds in i det materiella universum för att utvecklas till medvetna Själv genom att inkarneras i liv efter liv i en fysisk kropp.


Evolutionens sista fas - återvändande och fullbordan


  • Triangelns högra, uppåtstigande, sida symboliserar den sista fasen i Självets evolution, när den inkarnerade själen steg för steg söker sig tillbaka till ursprunget via själens nivå, det universella Självets nivå, den gudomliga kärlekens nivå samt mästarnas område och ända till det gudomliga medvetandets nivå. Det slutliga målet är att nå fullkomning som en universell buddha och kunna återvända till ursprunget i det eviga Alltet där allt är ett.


På detta sätt är det mänskliga livet på jorden en förutsättning för att våra universella Själv skall kunna utvecklas, fullkomnas och återvända till sitt andliga ursprung och därmed ge sitt bidrag till Alltets utveckling.

Mitt exempel på evolutionens slutfas

Evolutionens slutfas startar alltså för en mänsklig själ när alla erfarenheter som liv i en fysisk kropp kan ge har uttömts. När denna punkt i utvecklingen nås är inget som människan själv eller någon annan människa kan bestämma. Det sker i stället när man har nått en nödvändig nivå av kunskap om den materiella tillvaron och en tillräcklig nivå av andlig kraft. Genom mina upplevelser av evolutionens avslutande fas och dess fullbordan har det skapats ett exempel på det yttersta målet för alla människors utveckling här på jorden.

Resan tillbaka till vårt andliga ursprung

Evolutionens fullbordan handlar om en resa tillbaka genom alla de olika nivåer i universums materiella och andliga dimensioner som evolutionen har omfattat. I mitt exempel tog denna resa formen av ett antikt mysterium med en invigning till varje ny nivå, ett utforskande av den nya nivån och i nästa steg ytterligare en invigning till nästa nivå. Varje steg eller nivå omfattade ett års utveckling. Den första nivån var själens nivå, den andra det universella Självets nivå, den tredje var den gudomliga kärlekens och mästarnas nivå och den fjärde var det gudomliga medvetandets nivå. Den sista invigningen handlade om det universella Självets fullbordan i form av en universell buddha och en förening med universums högste mästare som förde medvetandet tillbaka till den fullständiga enheten på det eviga Alltets nivå.